Bibliotheek Beerse

Dienstreglement

Dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek Beerse

Artikel 1:

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Beerse is vrij toegankelijk voor iedereen.  Haar collecties boeken, tijdschriften, kranten, audiovisuele en digitale media, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten, worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2:

De dagen en uren van opening zijn de volgende:

Hoofdbibliotheek (alle afdelingen)

Maandag 09u - 12u 18u - 20u
Dinsdag 09u - 12u 18u - 20u
Woensdag 09u - 12u 14u - 17u
Donderdag 09u - 12u 18u - 20u
Vrijdag 09u - 12u  
Zaterdag 09u - 12u  

Uitleenpost Vlimmeren (alle afdelingen)

Woensdag 18u - 20u
Zaterdag 10u - 12u

Artikel 3:

Men wordt ingeschreven op voorlegging van identiteitsbewijs en voor –14 jarigen is de toelating van de ouders vereist.  Aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden gevraagd; deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd. Hiervoor wordt een vergoeding aangerekend. De elektronische identiteitskaart kan als lidkaart gebruikt worden.

Artikel 4:

De uitleen van bibliotheekmaterialen is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt drie weken. Een verlenging van deze termijn is tweemaal mogelijk voor zover de werken niet door andere leden werden gereserveerd. Uitzonderingen worden hieronder uitdrukkelijk bepaald:

Voor taalcursussen bedraagt de uitleentermijn 60 dagen. Verlengen is niet mogelijk.

Voor de poëzieposters bedraagt de uitleentermijn 90 dagen. Verlengen is niet mogelijk. Er kan een leengeld aangerekend worden.

Voor actualiteitsgebonden werken kan de uitleentermijn worden beperkt tot één week. Verlengen is dan niet mogelijk.

Voor het ontlenen van digitale media kan een vergoeding worden gevraagd.

Het aantal werken dat tegelijkertijd op een lezerskaart kan worden uitgeleend is beperkt tot tien.

Artikel 5:

Wie de geleende werken te laat terugbrengt betaalt een vergoeding. De kosten voor het verzenden van het maningsbericht vallen ten laste van de gebruiker.

Artikel 6:

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

Artikel 7:

De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 8:

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Bij het gebruik van Dvd’s en digitale materialen of bestanden kan de bibliotheek in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur of computerbestanden van de gebruiker.

Artikel 9:

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken.  Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van een schadevergoeding.

Artikel 10:

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds beroep doen op het personeel.  In de onmiddellijke nabijheid van de uitleendienst en van de catalogus is daartoe eveneens een informatie- en begeleidingscentrum aanwezig met naslagwerken zoals telefoongidsen en stratenplannen en staan pc’s met internettoegang ter beschikking.

Artikel 11:

Werken die zijn uitgeleend kunnen gereserveerd worden.  De kosten voor het verzenden van de verwittiging worden door de lezer gedragen. De reservatie blijft geldig tot de in de computer vermelde datum. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Artikel 12:

In de bibliotheek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord.  De referentiewerken, de dagbladen en recente tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Artikel 13:

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie. De gebruiker kan deze gegevens en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen inkijken en verbeteren.

Artikel 14:

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem of haar bij de inschrijving wordt overhandigd.  Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 15:

Het beheersorgaan kan, op verzoek van de bibliothecaris, en wanneer hij daartoe gegronde redenen heeft, een lid voor een bepaalde periode of voor altijd de toegang tot de bibliotheek weigeren.

Artikel 16:

Alle in dit reglement vermelde vergoedingen worden door de gemeenteraad vastgelegd in een afzonderlijk retributiereglement.

Artikel 17:

Trekt zijn desbetreffende besluit van 27 december 2007 in.

Het volledige dienstreglement lees je hier.